l ประวัติ l เกียรติประวัติ l ผู้บังคับบัญชา l อดีตผู้บังคับบัญชา l
 

พลโท อภิรัชต์   คงสมพงษ์
แม่ทัพภาคที่ ๑

ทภ.1 ภารกิจ/การจัดกองทัพภาคที่ ๑
ทภ.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทภ.1 การถวายความปลอดภัยถวายพระเกียรติ
ทภ.1 โครงการพระราชดำริ [โครงการทั่วไป]
ทภ.1 การป้องกันประเทศ
ทภ.1 ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
ทภ.1 การรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
ทภ.1 รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ทภ.1 การปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม
ทภ.1 การเตรียมกำลัง
ทภ.1 การวิจัยและพัฒนาทางการทหาร
ทภ.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทภ.1 การพัฒนาประเทศ/ช่วยเหลือประชาชน
ทภ.1 การจัดตั้ง/พัฒนาแกนนำภาคประชาชน
ทภ.1 โครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจฯ
ทภ.1 การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
ทภ.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
e-mail : prcaar1@hotmail.com
Tel.02-280-6848, 02-280-3970  
ต่อ 91219,91461, 91462, 91390
Fax : 02-280-6847
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทภ.1
ศูนย์รับแจ้งเหตุมิสกวัน (24 ชม.)
โทร.022811828, Fax 022811893,
(1899 กทม.), 91241, 91243 ทบ.
 Link เตือนภัย
ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย
สภาพภูมิอากาศ...วันนี้
 ภาพถ่ายดาวเทียม
 สภาพอากาศทางการขนส่ง
 เตือนภัยแผนดินไหว
 ประกาศเตือนภัยภูมิอากาศ
0  คู่มือบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุน
 ปก หลักเกณฑ์
 หลักเกณฑ์การบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุน
 ศูนย์ต้นทุน ทบ.53 (ผอ.กบท.สปช.ทบ.)
 กงป.กจก. กตว.กบช.กบท.กพร.กสจ.
 เบอร์โทรศัพท์หน่วย
 ปก-สารบัญ-คำนำ 
 ศปกม.
 ร่างประกาศอิเล็กทรอนิกส ์
 e-Bidding 1
- เอกสาร e-Bidding ปี 58
 ประกาศสอบราคา 1
- เอกสารประกาศสอบราคา ปี 58
0  เปิดเผยราคากลาง 1
- เอกสารเปิดเผยราคากลาง ปี 58
0 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
- เอกสารประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปี 58
0  งานด้านส่งกำลังบำรุง
3 รายชื่อกิจกรรมทางการส่งกำลังบำรุง
    นขต. ทภ.๑ สำหรับปีแห่งการเครียม
    ความพร้อม 
3 ตารางกิจกรรมของ นขต.ทภ.๑
3 การประชุม slide powerpoint
3 คู่มือระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์
   ของกองทัพบก
3 ระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของ
    กองทัพบก (Powerpoint)
3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย
    สิ่งอุปกรณ์
  พ.ศ.2557 (PDF)
3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย
    สิ่งอุปกรณ์  พ.ศ.2557 (Powerpoint)
 
0  งานด้านกำลังพล
3 บัญชีสรุปรายชื่อกำลังพลประเภทที่๑ 1
3 การตรวจสอบคุณภาพชีวิตกำลังพลฯ 
    ในสังกัด ทภ.๑ ปี ๒๕๕๘
   
 

พล.ท. อภิรัชต์   คงสมพงษ์  มทภ.๑ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช
ณ  หอประชุมกองทัพภาคที่ ๑ เมื่อ  ๒๐ ต.ค. ๕๙


123
  วันที่  11  ตุลาคม   2559   วันที่  3  ตุลาคม   2559  
พล.ท.อภิรัชต์   คงสมพงษ์  มทภ.๑
เป็นประธานการจัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร


              
>> ภาพการปฏิบัติ <<
พิธีลงนามเอกสารรับ – ส่งหน้าที่  มทภ.๑  
และ ส่งมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง

พล.อ.เทพพงศ์   ทิพยจันทร์ กับ 
พล.ท.อภิรัชต์   คงสมพงษ์
ณ บก.ทภ.๑


              
>> ภาพการปฏิบัติ <<
วันที่  25  กรกฏาคม   2559 วันที่  7  กรกฏาคม   2559
พล.ท.เทพพงศ์   ทิพยจันทร์  มทภ.๑
บันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ
๘๔ พรรษา ๑๒ ส.ค.๕๙ ณ ททบ.

              
>> ภาพการปฏิบัติ <<
พล.ท.เทพพงศ์   ทิพยจันทร์  มทภ.๑
เป็นประธานการจัดกิจกรรมสวดมนต์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร


              
>> ภาพการปฏิบัติ <<
วันที่   9  มิถุนายน   2559 วันที่  9  มิถุนายน   2559
พล.ท.เทพพงศ์   ทิพยจันทร์  มทภ.๑
เป็นประธานพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ บก.ทภ.๑

              
>> ภาพการปฏิบัติ <<
พล.ท.เทพพงศ์   ทิพยจันทร์  มทภ.๑
เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี  
ณ บก.ทภ.๑
 
              
>> ภาพการปฏิบัติ <<
วันที่   25 -27 พฤษภาคม  2559 วันที่  12  เมษายน    2559
พล.ท.เทพพงศ์   ทิพยจันทร์  มทภ.๑
การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค
กัมพูชา – ไทย ด้าน ภูมิภาคทหารที่ ๕ กับ
กองทัพภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒๔ ณ โรงแรม อังกอร์
เซ็นจูรี่ จ.เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
 
              
>> ภาพการปฏิบัติ <<
พล.ท.เทพพงศ์   ทิพยจันทร์  มทภ.๑
ให้โอวาทกำลังพลและสรงน้ำพระ เนื่อง
ในเทศกาลสงกรานต์  ณ  บก.ทภ.๑                
>> ภาพการปฏิบัติ <<
วันที่  9  เมษายน    2559 วันที่  7  เมษายน    2559  
พล.ท.เทพพงศ์   ทิพยจันทร์  มทภ.๑
เป็นประธานการสังเกตการณ์ตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 
๒๕๕๙ ณ  รร.ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์)
อ.เมือง จ.นนทบุรี 
  

              
>> ภาพการปฏิบัติ <<
พล.ท.เทพพงศ์   ทิพยจันทร์  มทภ.๑
ให้การต้อนรับ  พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธียกเสาเอก
ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ และพิธีตอกเสาเข็ม
เขื่อนริมคลองลาดพร้าว ระยะที่ ๒ ณ ชุมชนศาล
เจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

              
>> ภาพการปฏิบัติ <<
วันที่  29   มีนาคม   2559
วันที่  18   มีนาคม   2559
พล.ท.เทพพงศ์   ทิพยจันทร์  มทภ.๑
พิธีแจกจ่ายคำสั่งคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี ๒๕๕๙

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<
พล.ท.เทพพงศ์   ทิพยจันทร์  มทภ.๑
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ  ศาลาสหทัยสมาคม  ในพระบรมมหาราชวัง


             
>> ภาพการปฏิบัติ <<
แบบรายงานการปรับปรุงโครงสร้าง ทบ.(นขต.ทภ.1) Download
ผลการประกวดภาพถ่ายผลงานของ นขต.ทภ.1 ประจำปี 2557
1 การประชุมปีแห่งการเตรียมความพร้อม  กองทัพบกไปสู่อนาคตด้านการส่งกำลังบำรุง
1 powerpoint/ ตารางกิจกรรมของ นขต.ทภ.๑  ตามกลยุทธทางการส่งกำลังบำรุง 
1 คำสังบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/56 
1 การเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าจากเครื่องวัด ประเภทต่างๆ ของ ทภ.๑ และ นขต.
1 งานสำคัญด้านปลัดบัญชี
1 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  (  report  ,  slide  )  
1 ผนวกคำสั่งกองทัพภาคที่ ๑  ( เงินเดือน )  
1 สิทธิกำลังพลในสนาม  
1 บทความ ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐตุรกี
 ขออนุมัติเงินประจำงวด งวดที่ 1 ครั้งที่ 1งบงานการปฏิบัติตามโครงการทหารพรานประจำปี
    งบประมาณ 2555 ของ กรม ทพ.1 
 ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 1 งานการปฏิบัติตามโครงการทหารพรานปีงบประมาณ 2555
 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ข้าราชการ/ลูกจ้าง 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2559  Download  1
1 รายชื่อผู้ได้รับพิจารณาบำเหน็ดความชอบกรณีพิเศษฯ ปี 57และ 58  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2559  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2558  Download 
1 คำสั่งปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นประทวน 1 ธ.ค.57  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2558  Download 
1 รวมคำสั่งประกอบปรับผลกระทบ ม.ค.56 - ม.ค.57  Download  
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2557 Download   
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2557 Download   
1 คำสังบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/56 
1 คำสั่งปรับย้ายนายทหารชั้นสัญญาบัตร / นายทหารชั้นประทวน
  3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2559 1
3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2558
3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2557
3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2556
 
 
ประกาศ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 

เปิดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ GIS

แจ้งเบาะแสยาเสพติด
 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.1
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 1
กองทัพน้อยที่ ๑
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
กองพลทหารราบที่ ๙
ร.๙ พัน.๓
 ร.๒๙
ร.๒๙ พัน.๑
ร.๒๙ พัน.๒
ร.๒๙ พัน.๓
กองพลพัฒนาที่ ๑
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
มณฑลทหารบกที่ ๑๑
มณฑลทหารบกที่ ๑๒
มณฑลทหารบกที่ ๑๓
ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.๑๓
มณฑลทหารบกที่ ๑๔
 มณฑลทหารบกที่ ๑๕
มณฑลทหารบกที่ ๑๖
มณฑลทหารบกที่ ๑๗
มณฑลทหารบกที่ ๑๘
มณฑลทหารบกที่ ๑๙
กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑
กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ 
Ling หน่วยขึ้นตรงของ ทภ.๑ เพิ่มเติม
สถาบันการศึกษาของหน่วยทหาร
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
โรงเรียนจ่าอากาศ
3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
.
 
   
   
 
[ กระทรวงกลาโหม ] [ กองทัพไทย ] [ กองทัพบก ] [ กองทัพเรือ ] [ กองทัพอากาศ ] [ กองทัพภาคที่ ๒ ] [ กองทัพภาคที่ ๓ ] [ กองทัพภาคที่ ๔ ] [ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ]
ท่านคือผู้มาเยี่ยมชมลำดับที่
Counters
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
1 st  Army Area Dusit  Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10300 Thailand

 โทร. 0-22803970-4     admin = Tel. 91123