l ประวัติ l เกียรติประวัติ l ผู้บังคับบัญชา l อดีตผู้บังคับบัญชา l
 

พลโท กู้เกียรติ   ศรีนาคา  
แม่ทัพภาคที่ ๑

ทภ.1 ภารกิจ/การจัดกองทัพภาคที่ ๑
ทภ.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทภ.1 การถวายความปลอดภัยถวายพระเกียรติ
ทภ.1 โครงการพระราชดำริ [โครงการทั่วไป]
ทภ.1 การป้องกันประเทศ
ทภ.1 ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
ทภ.1 การรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
ทภ.1 รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ทภ.1 การปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม
ทภ.1 การเตรียมกำลัง
ทภ.1 การวิจัยและพัฒนาทางการทหาร
ทภ.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทภ.1 การพัฒนาประเทศ/ช่วยเหลือประชาชน
ทภ.1 การจัดตั้ง/พัฒนาแกนนำภาคประชาชน
ทภ.1 โครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจฯ
ทภ.1 การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
ทภ.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
e-mail : prcaar1@hotmail.com
Tel.02-280-6848, 02-280-3970  
ต่อ 91219,91461, 91462, 91390
Fax : 02-280-6847
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทภ.1
ศูนย์รับแจ้งเหตุมิสกวัน (24 ชม.)
โทร.022811828, Fax 022811893,
(1899 กทม.), 91241, 91243 ทบ.
 Link เตือนภัย
ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย
สภาพภูมิอากาศ...วันนี้
 ภาพถ่ายดาวเทียม
 สภาพอากาศทางการขนส่ง
 เตือนภัยแผนดินไหว
 ประกาศเตือนภัยภูมิอากาศ
0  คู่มือบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุน
 ปก หลักเกณฑ์
 หลักเกณฑ์การบันทึกรหัสศูนย์ต้นทุน
 ศูนย์ต้นทุน ทบ.53 (ผอ.กบท.สปช.ทบ.)
 กงป.กจก. กตว.กบช.กบท.กพร.กสจ.
 
 ปก-สารบัญ-คำนำ 
 ศปกม.
 ร่างประกาศอิเล็กทรอนิกส ์
 e-Bidding 1
- เอกสาร e-Bidding ปี 58
 ประกาศสอบราคา 1
- เอกสารประกาศสอบราคา ปี 58
0  เปิดเผยราคากลาง 1
- เอกสารเปิดเผยราคากลาง ปี 58
0 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
- เอกสารประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปี 58
0  งานด้านส่งกำลังบำรุง
3 รายชื่อกิจกรรมทางการส่งกำลังบำรุง
    นขต. ทภ.๑ สำหรับปีแห่งการเครียม
    ความพร้อม 
3 ตารางกิจกรรมของ นขต.ทภ.๑
3 การประชุม slide powerpoint
3 คู่มือระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์
   ของกองทัพบก
3 ระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของ
    กองทัพบก (Powerpoint)
3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย
    สิ่งอุปกรณ์
  พ.ศ.2557 (PDF)
3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย
    สิ่งอุปกรณ์  พ.ศ.2557 (Powerpoint)
 
0  งานด้านกำลังพล
3 บัญชีสรุปรายชื่อกำลังพลประเภทที่๑
3 การตรวจสอบคุณภาพชีวิตกำลังพลฯ 
    ในสังกัด ทภ.๑ ปี ๒๕๕๘
   
 

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของ ร้อย.รส. ณ สถานีขนส่งกรุงเทพฯ หมอชิต  เมื่อ 11  เมษายน  2561   


123
  วันที่  11  เมษายน  2561   วันที่  10  เมษายน  2561  

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ร่วมสรงน้ำพระหน้า บก.ทภ.๑

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ทำเนียบรัฐบาล

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่  9 เมษายน  2561 วันที่  8  เมษายน  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ร่วมงานสานพลังประชารัฐการพัฒนาพื้นที่
บึงบางซื่อ

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ร่วมงานมหาสงกรานต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต


            >> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่  5 - 6  เมษายน  2561 วันที่  4  เมษายน  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ตรวจเยี่ยมสอบคัดเลือก นรต. ณ รร.จปร.

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ตรวจเยี่่ยมการสอบคัดเลือก นรต. ณ รร.จปร.

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่  3 เมษายน  2561 วันที่  2 เมษายน  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ สำนักงานเขตจตุจักร

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
เป็นประธานการประชุมสั่งการประะจำเดือน            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่  2 เมษายน  2561 วันที่  29  มีนาคม  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
เป็นประธานพิธีแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
พิธีแจกจ่ายคำสั่งคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร
กองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี ๒๕๖๑

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่   29  มีนาคม  2561 วันที่  27  มีนาคม  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร บก.ทภ.๑

            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ ๑๘

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่   27   มีนาคม  2561 วันที่   14  มีนาคม  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
วันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ปีที่ ๙๒


            
>> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1 ร่วมงาน
การแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบกครั้งที่ 68
ณ จ.สงขลา โดย กองทัพภาคที่ 4

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

วันที่   2  มีนาคม  2561 วันที่   2  มีนาคม  2561

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ  พล.พัฒนา 1

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1
ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยม  มทบ.16

            >> ภาพการปฏิบัติ <<

แบบรายงานการปรับปรุงโครงสร้าง ทบ.(นขต.ทภ.1) Download
ผลการประกวดภาพถ่ายผลงานของ นขต.ทภ.1 ประจำปี 2557
1 การประชุมปีแห่งการเตรียมความพร้อม  กองทัพบกไปสู่อนาคตด้านการส่งกำลังบำรุง
1 powerpoint/ ตารางกิจกรรมของ นขต.ทภ.๑  ตามกลยุทธทางการส่งกำลังบำรุง 
1 คำสังบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/56 
1 การเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าจากเครื่องวัด ประเภทต่างๆ ของ ทภ.๑ และ นขต.
1 งานสำคัญด้านปลัดบัญชี
1 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  (  report  ,  slide  )  
1 ผนวกคำสั่งกองทัพภาคที่ ๑  ( เงินเดือน )  
1 สิทธิกำลังพลในสนาม  
1 บทความ ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐตุรกี
 ขออนุมัติเงินประจำงวด งวดที่ 1 ครั้งที่ 1งบงานการปฏิบัติตามโครงการทหารพรานประจำปี
    งบประมาณ 2555 ของ กรม ทพ.1 
 ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 1 งานการปฏิบัติตามโครงการทหารพรานปีงบประมาณ 2555
 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ข้าราชการ/ลูกจ้าง 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2561  Download 1
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2560  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2560  Download  
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2559  Download  
1 รายชื่อผู้ได้รับพิจารณาบำเหน็ดความชอบกรณีพิเศษฯ ปี 57และ 58  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2559  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2558  Download 
1 คำสั่งปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นประทวน 1 ธ.ค.57  Download 
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2558  Download 
1 รวมคำสั่งประกอบปรับผลกระทบ ม.ค.56 - ม.ค.57  Download  
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/2557 Download   
1 คำสั่งบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 1/2557 Download   
1 คำสังบำเหน็จ บก.ทภ.1 ปี 2/56 
1 รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ประจำปี 2560 Download 1
1 คำสั่งปรับย้ายนายทหารชั้นสัญญาบัตร / นายทหารชั้นประทวน
  3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2561 1
3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2560
3 อัตรา ร.ท. - พ.ต. 2559
 
 
ประกาศ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 

เปิดโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ GIS

แจ้งเบาะแสยาเสพติด
 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.1
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 1
กองทัพน้อยที่ ๑
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
กองพลทหารราบที่ ๙
ร.๙ พัน.๓
 ร.๒๙
ร.๒๙ พัน.๑
ร.๒๙ พัน.๒
ร.๒๙ พัน.๓
กองพลพัฒนาที่ ๑
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
มณฑลทหารบกที่ ๑๑
มณฑลทหารบกที่ ๑๒
มณฑลทหารบกที่ ๑๓
ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.๑๓
มณฑลทหารบกที่ ๑๔
 มณฑลทหารบกที่ ๑๕
มณฑลทหารบกที่ ๑๖
มณฑลทหารบกที่ ๑๗
มณฑลทหารบกที่ ๑๘
มณฑลทหารบกที่ ๑๙
กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑
กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ 
Ling หน่วยขึ้นตรงของ ทภ.๑ เพิ่มเติม
สถาบันการศึกษาของหน่วยทหาร
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
โรงเรียนจ่าอากาศ
3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 
ดาวน์โหลดภาพ มทภ.๑
 ภาพ มทภ.๑
ภาพ มทภ.๑ (ชุดฝึกพราง)
QR_code_army1
 
.
 
   
   
 
[ กระทรวงกลาโหม ] [ กองทัพไทย ] [ กองทัพบก ] [ กองทัพเรือ ] [ กองทัพอากาศ ] [ กองทัพภาคที่ ๒ ] [ กองทัพภาคที่ ๓ ] [ กองทัพภาคที่ ๔ ] [ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ]
ท่านคือผู้มาเยี่ยมชมลำดับที่
Counters
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
1 st  Army Area Dusit  Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10300 Thailand

 โทร. 0-22803970-4    Tel. 91199