พลโท กัมปนาท    รุดดิษฐ์ 
แม่ทัพภาคที่ ๑
     
         
  พลตรี วราห์   บุญญะสิทธิ์ 
รองแม่ทัพภาคที่ ๑   ท่านที่ ๑

พลตรี ไพโรจน์   ทองมาเอง
รองแม่ทัพภาคที่ ๑ ท่านที่ ๒

พลตรี อภิรัชต์    คงสมพงษ์
รองแม่ทัพภาคที่ ๑   ท่านที่ ๓
                     
     
พลตรี กฤษณ์ดนัย  อิทธิมณฑล
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
     
         
0
พันเอก ชลธิศ   เลาหะคามิน
รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก ณรงค์พันธ์   จิตต์แก้วแท้
รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก ธนสิน   สุขโข
รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
     
...........
     
..
พันเอก คณธัช   มากท้วม
ผู้อำนวยการกองกำลังพลกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก ประยุทธ    ผดุงพจน์
ผู้อำนวยการกองข่าวกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก อภัย   อรัญทิมา
ผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่ ๑
               
พันเอก ประคอง   ปิ่นพาน
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุงกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก นิธิศ   เปลี่ยนปาน
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๑
พันเอก มนัส   จันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองปลัดบัญชีกองทัพภาคที่ ๑
...............
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
1 st  Army Dusit  Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10300 Thailand
 โทร. 0-22803970-4    Email กองทัพภาคที่ ๑ =  21000u@rta.mi.th.